4.3
Taiteellinen oppiminen

4.3
Taiteellinen oppiminen

Kokemuksellisen oppimisen malli on pohjana mm. Inkeri Savan kehittämän taiteellisen oppimisen mallissa. Taidepedagoginen toiminta ja tutkimus on saanut mallista paljon vaikutteita.

Perusajatus

Taiteellinen oppiminen on oppijan aktiivista aisti-, kokemus-, sekä mielikuva- ja käsitetiedon yhdistämistä, kokeilua ja valintaa, jossa painottuu oppijan sisäinen, mentaalinen toiminta.

Taiteellinen tieto

  • Aistitieto: taiteelliset kognitiot syntyvät aistimalla; aistien herkkyys, aistikokemusten vivahteikkuus
  • Elämys- ja ilmaisutieto: tunteiden ohjaamaa, tunnemaailmasta nousevien mielikuvien, visioiden ja tunnelmien yhdistäminen aistitietoon
  • Käsitetieto: taiteen symbolisiin ja käsitteellisiin merkitysjärjestelmiin liittyvä tieto
  • Kokonaisvaltainen taiteellinen tieto: taiteellinen ajattelu/kognitio
KAAVIO 4 Taiteellisen oppimisen kokonaisvaltainen malli Inkeri Savan mukaan

Lue lisää  8.3 Inkeri Savan ajatuksia taiteen oppimisesta