4
Kohti kokonaisvaltaisuutta

4
Kohti kokonaisvaltaisuutta

Humanistinen psykologia ja oppimisen ilmiön filosofinen pohdinta ovat olleet oppimisen tutkimuksen marginaalissa. Empiirisesti todistettavan tutkimustiedon sijaan ne ovat tuottaneet kokonaisvaltaisuuteen tähtääviä malleja ja haastaneet kokeellisen psykologian tuottamia käsityksiä liittämällä oppimisen ilmiön pohdintaan mm. tunteet, tahdon, mielikuvituksen, aistit, kehon ja intuition. Taideopetuksen näkökulmasta oppimisen tarkastelu kokonaisvaltaisesti on erityisen tärkeää.

 

4
Kohti kokonaisvaltaisuutta

Humanistinen psykologia ja oppimisen ilmiön filosofinen pohdinta ovat olleet oppimisen tutkimuksen marginaalissa. Empiirisesti todistettavan tutkimustiedon sijaan ne ovat tuottaneet kokonaisvaltaisuuteen tähtääviä malleja ja haastaneet kokeellisen […]
Dec 25, 2016 /

4.1
Humanistinen psykologia / ihmiskäsitys

Taustaa Humanistinen psykologia on suuntaus, johon voidaan liittää humanistisia arvoja, kuten ihmisen ainutlaatuisuutta ja luovuutta korostaneita psykologeja. Humanististen psykologien lähtökohtana on yksilön kokonaisvaltaiseen tutkimukseen pyrkiminen sekä […]
Dec 24, 2016 /

4.2
Kokemuksellinen oppiminen

Taustaa Kokemuksellinen oppimisnäkemys juontaa juurensa jo 1930-luvulta Deweyltä, jolta on peräisin sanonta ”learning by doing”, tekemällä oppiminen. John Dewey (1859–1952) oli yhdysvaltalainen kasvatustieteilijä ja pragmatismin keskeisempiä kehittäjiä ja […]
Dec 24, 2016 /

4.3
Taiteellinen oppiminen

Kokemuksellisen oppimisen malli on pohjana mm. Inkeri Savan kehittämän taiteellisen oppimisen mallissa. Taidepedagoginen toiminta ja tutkimus on saanut mallista paljon vaikutteita. Perusajatus Taiteellinen oppiminen on oppijan aktiivista […]
Dec 24, 2016 /

4.4
Holistinen ihmiskäsitys

Seuraavassa esitellään Lauri Rauhalan näkemys holistisesta ihmiskäsityksestä. Rauhalan mukaan hänen ontologinen ihmiskäsitysanalyysinsä ottaa huomioon kaikki muut merkittävät ihmiskäsitykset. Se on synteesi, joka tällä hetkellä tuottaa ”erään […]
Dec 24, 2016 /

4.5
Situationaalinen oppimiskäsitys

Seuraava perustuu Maija Lehtovaaran (1996) artikkeliin Situationaalinen oppiminen – ontologisia ja epistemologisia lähtökohtia, teoksessa Lehtovaara, J. ja Jaatinen, R. (toim.) Dialogissa osa 2: Ihmisenä ihmisyhteisössä. […]
Dec 24, 2016 /