Suomen taidetanssin historiaan liittyvää kirjallisuutta

Suomen taidetanssin historiaan liittyvää kirjallisuutta

af Hällström, Raul. 1945. Siivekkäät jalat. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Kivi.

Ahonen, Piia. 2000. Harsohamonen lehahtaa. Suomalaiset käsitykset kehollisuudesta ja sukupuolijärjestelmästä sekä niiden vaikutus baletin legitimoitumisprosessiin 1922–1935. Painamaton maisteritutkielma, Helsingin Yliopisto.

Almi, Heidi.(toim. ).1992. Suomen kansallisbaletti 1922–1992. Helsinki : Suomen kansallisooppera.

Ambegaokar, Saga. 1985. Maggie Gripenberg – a Finnish pioneer in modern dance. Painamaton MA tutkielma, University of California.

Arvelo, Ritva & Räsänen, Auli. 1987. Tanssitaiteen vuosikymmenet. Helsinki: Suomen Tanssitaiteilijain Liitto.

Gripenberg, Maggie. 1950. Rytmin lumoissa. Helsinki: Otava.

Elg, Taina. 1991. Varpailla maailmalle. Helsinki: WSOY.

Haukinen, Paula (toim.) 1993. Taidetanssi Suomessa. Koreografit, pedagogit, tanssijat. Helsinki: Suomen Tanssialalan Keskuliitto ja Tanssin Tiedotuskeskus.

Helavuori, Hanna & muut (toim.). 1997. Valokuvan tanssi – Suomalaisen tanssin kuvat 1890–1997. Oulu: Pohjoinen.

Hemming, Eva. 1991. Hymy nuoruudelle. Helsinki: Otava.

Hemming, Eva. 1996. Lumoojatar Pietarista. Elisabeth Apostolin ihmeellinen elämä. Helsinki: WSOY.

Hirn, Sven. 1982.Våra danspedagoger och dansnöjen. Om undervisning och evenemang före 1914. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Hudova, Irina. 2002. Maailmalla tanssien. Helsinki: WSOY.

Hämäläinen, Soili. 1980. Vapaa tanssi, moderni tanssi ja naisvoimistelu – kehitys ja sisällölliset yhtymäkohdat. Painamaton pro gradu, Jyväskylän Yliopisto.

Jyrkkä, Hannele (toim.). 1999. Tanssi/tutkimusliite 2/1999. Tanssiteatterista.

Jyrkkä, Hannele (toim.). 2001. Pyhäjärven ihme.Täydenkuun tanssi-festivaali. Helsinki: Maahinen.

Jyrkkä, Hannele. (toim.). 2005. Tanssintekijät – 35 näkökulmaa koreografin työhön. Helsinki: Like.

Jyrkkä, Hannele (toim.). 2008). Hetken kannattelija. Ainutkertaisia tanssihetkiä Reijo Kelan kanssa. Helsinki: Maahinen.

Jyrkkä, Hannele (toim.). 2011. Nykykoreografin jalanjäljissä – 37 tapaa tehdä tanssia. Helsinki: Like.

Järvi-Eskola, Aino. 2015. Feministinen autobiografinen esitys tanssinäyttämöllä, esimerkkiteoksena Sanna Kekäläisen Puna – Red – Rouge. Helsingin Yliopisto, teatteritiede, pro gradu -tutkielma. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/157783/feminist.pdf

Karnakoski, Kari. 1983 Tanssin ja rakastin. Helsinki: Gummerus.

Kasurinen, Ritva. 2009. Norsut eivät unohda koskaan…tanssia ja elämää. Omakustanne.

Korppi-Tommola, Riikka. 2013. Toisia liikkeitä, toisia virtauksia: Suomalaisen modernin tanssin muutosprosessi 1960-luvulla. Helsingin Yliopisto: Väitöstutkimus.

Kukkonen, Aino. 2003. Strech. Tanssiryhmä teatterissa. Helsinki: Like.

Kukkonen, Aino. 2011. Heikki Värtsi. Laidasta laitaan. Like: Helsinki.

Kukkonen, Aino. 2014. Postmoderni liikkeessä : Tulkintoja 1980-luvun suomalaisesta tanssista. Helsingin Yliopisto: Väitöstutkimus E-thesis https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135805/postmode.pdf

Kuosmanen, Leo (toim.) 1999. Elon mainingit taiteen virrassa. Omakustanne: Elo Kuosmasen muistelmat.

Laakkonen, Johanna. 2009. Canon and beyond: Edward Fazer and the Imperial Russian Ballet 1908.1010. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2009.

Laakkonen, Johanna. & Suhonen, Tiina (toim.). 2012. Weimarista valtoihin. Kansainvälisyys suomalaisessa tanssitaiteessa. – Teatterimuseon verkkojulkaisu – www.teatterimuseo.fi/wp-content/uploads/weimarista_valtoihin_www.pdf

Makkonen, Anne. 1990. A Struggle for a survival – a historical and contextual study of Finnish free dance during the period 1945–1962. Painamaton MA tutkielma, University of Surrey.

Makkonen, Anne. 2007. One Past, Many Histories. Loitsu (1933) in the Context of Dance Art in Finland. Painamaton väitöstutkimus, University of Surrey – verkossa www.wwwmakkonen.kotisivukone.com

Maunola, Riina. (toim. 2006) Rotta vai tarua. Tanssiteatteri Hurjaruuth. Helsinki: Like.

Niiranen, Hannele. 1985. Ester Naparstokista ja vapaan tanssin vaiheista Suomessa vuosina 1920–1959. Painamaton pro gradu, Helsingin Yliopisto.

Ojala, Raija & Takala, Kimmo (toim.). 2007. Zodiak Uuden tanssin tähden. Helsinki: Like.

Pakkanen, Päivi. & muut (toim.). 1999. Askelmerkkejä tanssin historiasta, ruumista ja sukupuolesta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 3/1999. Helsinki:Taiteenkeskustoimikunta.

Pauniaho, Paula. 1998. Raatikko tanssii… Näkökulmia Tanssiteatteri Raatikon historiaan ja nykypäivään 1972–1997. Oulu: Pohjoinen.

Puromies, Auli. (toim.). 1995. Elämäni piruetit – primaballerinan muistelmat. Helsinki: WSOY.

Rauhamaa, Raisa. 1983. Suomalaisen vapaan tanssin alkuvaihe ja Maggie Gripenbergin merkitys siinä vuosina 1900–1918. Painamaton pro gradu, Turun Yliopisto.

Repo, Riitta. 1989. Tanssien tulevaisuuteen. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Räsänen Auli. 1995. Suomen Kansallisbaletti tänään. The Finnish National Ballet Today. Helsinki: WSOY.

Räsänen, Auli & Säilä, Airi. 1986. Airi Säilä Tanssi on elämäni. Helsinki: Otava.

Saari, Minna. 2009. Tanssiva tehdaskaupunki – yli vuosisata taidetanssia Tampereella. Tampere: Sisä-Suomen aluekeskus.

Tawast, Minna (toim.). 1998. Tanssi/tutkimusliite 1/1998. Irja Hagforsin ja Antti Halosen tanssikeskustelu Tulenkatajat lehdessä vuonna 1929.

Vienola-Lindfors, Irma & af Hällström, Raul. 1981. Suomen Kansallisbaletti 1922–1972. Helsinki: Musiikki Fazer.

Vienola-Lindfors, Irma. 1997. Suomen Kansallisbaletti 75 vuotta. 75 years of Finnish National Ballet. Helsinki: Suomen Kansallisooppera

Muuta Suomessa julkaistua tanssiin liittyvää kirjallisuutta ja tutkimusta

Anttila, Eeva. Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä.
Helsinki : Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42322/Acta_Scenica_37.pdf

Anttila, Eeva. 2003. Dream journey to the unknown : searching for dialogue in dance education. Helsinki : Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 14. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33789/Acta_Scenica_14.pdf

Gold, Linda. 2014. Altered experience in dance/dancing : investigation into the nature of altered experience in dancing and pedagogical support. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 38. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42551/Acta_Scenica_38.pdf

Fisher, Betsy. 2002. Creating and re-creating dance : performing dances related to Ausdruckstanz. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 12. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33787/Acta_Scenica_12.pdf

Heikinheimo, Ismo-Pekka. 2017. Taideteossidonnaista koreografiaa museokontekstissa. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Kinesis 7. – kinesis.teak.fi/heikinheimo

Heimonen, Kirsi, 2009. Sukellus liikkeeseen : liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 24. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33936/Acta_Scenica_24.pdf

Hämäläinen, Soili. 1999. Koreografian opetus- ja oppimisprosesseista : kaksi opetusmallia oman liikkeen löytämiseksi ja tanssin muotoamiseksi. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 4 – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33994/Acta_Scenica_4.pdf

Hämäläinen, Soili (kirj. ja toim.). 2016. Tanssi yliopistossa – Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Nivel 07. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167841/Nivel_07.pdf

Järvinen, Hanna & Rouhiainen, Leena(toim.). 2014. Tanssiva tutkimus. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Nivel 03. – nivel.teak.fi/tanssiva-tutkimus

Kauppila, Heli. 2012. Avoimena aukikiertoon : opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 30. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37874/Acta_Scenica_30.pdf

Lahdenperä, Soile. 2013. Muutoksen tilassa : Alexander-tekniikka koreografisen prosessin osana. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 36. – actascenica.teak.fi/lahdenpera_soile

Lehikoinen , Kai. 2014. Tanssi sanoiksi. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Kinesis 04. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42834/Kinesis_4.pdf

Lindfors, Sonya (toim.). 2016. Toiseus 101 – näkökulmia toiseuteen. Nettijulkaisu: UrbanApa. – urbanapa.fi/wp-content/uploads/2012/10/TOISEUS-101-näkökulmia-toiseuteen.pdf

Löytönen, Teija. 2004. Keskusteluja tanssi-instituutioiden arjesta. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 16. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33791/Acta_Scenica_16.pdf

Miettinen, Jukka O. 2008. Dance images in temples of Mainland Southern Asia. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 20. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33792/Acta_Scenica_20_a.pdf

Monni, Kirsi. 2012. Alexander-tekniikka ja Autenttinen liike -työskentely. Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Kinesis 01. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/32982/kinesis1.pdf

Monni, Kirsi & Allsopp, Ric (toim.). 2015. Practicing composition: making practice: texts, dialogues and documents 2011–2013. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Kinesis 06. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159031/Kinesis_6.pdf

Monni, Kirsi. 2004. Olemisen poeettinen liike: tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ 1996–1999. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 15. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33790/Acta_Scenica_15.pdf

Pasanen-Willberg, Riitta. 2000. Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen – koreografin näkökulma. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 6. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33756/Acta_Scenica_6_2000.pdf

Pohjola, Hanna. 2012. Toinen iho : uransa loukkantumiseen päättäneen nykytanssijan identiteetti. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 29. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37771/Acta_Scenica_29.pdf

Sarje, Aino, Halonen Ulla ja Pakkanen, Päivi (toim.) 1998. Kirjoituksia koreografiasta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 1998. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki.

Saarikoski, Helena (toim.). 2003. Tanssi tanssi. Kulttuureja, tulkintoja. Helsinki: SKS 2003. Tietolipas 186.

Salosaari, Paula. 2000. Multiple embodiment in classical ballet: educating the dancer as an agent of change in the cultural evolution of ballet. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 8. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33758/Acta_Scenica_8_2001.pdf

Roar Thorsnes, Per. 2015. Docudancing griefspaces: choreographic strategies for embodying traumatic contexts in the trilogy of Life & Death. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 44. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/157881/Acta_Acenica_44.pdf

Rouhiainen, Leena (toim.). 2014. Who are you? Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Nivel 01. – nivel.teak.fi/who-are-you

Rouhiainen, Leena. 2003. Living transformative lives: Finnish freelance dance artists brought into dialogue with Merleau-Ponty’s phenomenology. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 13. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33788/Acta_Scenica_13.pdf

Turpeinen, Isto. 2015. Raakalautaa ja rakkautta: kolme sommitelmaa oman elämän tanssista. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 41. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154201/Acta_Scenica_41.pdf

Törmi, Kirsi. 2016. Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica 46. – helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161453/Acta_Scenica_46.pdf

Välipakka, Inka. 2003. Tanssien sanat representoiva koreografia, eletty keho ja naistanssi.
Words Of The Dances. Representative Choreography, The Lived Body And Women’s Dance. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja, no 34. – epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-610-X/urn_isbn_952-458-610-X.pdf

Ylönen, Maarit. 2004. Sanaton dialogi. Tanssi ruumiillisena tietona. Jyväskylän yliopisto, Studies in Sport Physical Education and Health 96. – jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37836/951391772x.pdf