Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 58

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa

Eeva Anttila

 

1
Johdanto

Tämä verkko-oppimateriaali on laadittu erityisesti osaksi taidealojen opettajankoulutukseen kuuluvaa Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -kurssia. Materiaalin tarkoitus on tukea opiskelijan itsenäistä opiskelua, toimia ryhmätyöskentelyn pohjana ja […]
Dec 31, 2016 /

2
Ulkoinen muutos

Oppimista voidaan tarkastella käyttäytymisessä, toiminnassa tai taidoissa tapahtuvina muutoksina tai kehityksenä. Tällainen muutos on havaittavissa ulkoisesti. Varhainen empiirinen tai kokeellinen psykologia kiinnitti huomion vain ulkoisesti […]
Dec 29, 2016 /

3
Sisäinen näkökulma

Oppijan sisäiset, kognitiiviset prosessit alkoivat kiinnostaa oppimisen tutkijoita enenevästi viime vuosisadan puolesta välistä lähtien. Tämä oppimispsykologinen suuntaus on tuottanut valtavasti kirjallisuutta ja erilaisia näkemyksiä siitä, […]
Dec 27, 2016 /

4
Kohti kokonaisvaltaisuutta

Humanistinen psykologia ja oppimisen ilmiön filosofinen pohdinta ovat olleet oppimisen tutkimuksen marginaalissa. Empiirisesti todistettavan tutkimustiedon sijaan ne ovat tuottaneet kokonaisvaltaisuuteen tähtääviä malleja ja haastaneet kokeellisen […]
Dec 25, 2016 /

5
Yhteisön merkitys

Oppimisen tarkastelu yhteisöllisestä näkökulmasta on yhä yleisempää. Ryhmäilmiöiden ja -dynamiikan tutkimus tuo oppimisteorioihin uusia näkökulmia ja vaikuttaa pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen kaikilla koulutustasoilla, myös taideopetuksessa.
Dec 23, 2016 /

6
Kehollinen oppiminen

Kehollinen oppiminen viittaa sellaiseen oppimiseen, joka tapahtuu koko kehossa, koko ihmisessä ja ihmisten välisessä sosiaalisessa ja fyysisessä todellisuudessa. Se tarkoittaa myös sitä, että kehollinen toiminta […]
Dec 21, 2016 /

7
Moninaisuus

Diversiteetin, eli monimuotoisuuden tai moninaisuuden merkitys taidekasvatuksessa ja kaikessa pedagogisessa toiminnassa lisääntyy, kun yhteiskuntamme monikulttuuristuu ja kun ihmisten erilaisuus ja erityisyys tiedostetaan yhä laajemmin. Kulttuurinen diversiteetti […]
Dec 20, 2016 /

8
Syventävää aineistoa

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -verkko-oppimateriaali avaa erilaisia näkökulmia aiheeseen, mutta se ei kata läheskään kaikkia kiinnostavia aiheita. Tässä viimeisessä luvussa esitellään joitakin täydentäviä näkökulmia. Lukuun […]
Dec 15, 2016 /

Julkaisun tiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa   Käsikirjoitus Professori Eeva Anttila Muut kirjoittajat Tanssitaiteen tohtori Hanna Pohjola luku 2.3 Motoristen taitojen oppiminen Tanssitaiteen tohtori Teija Löytönen luku 3.3 Sosiaalinen konstruktionismi Tanssitaiteen tohtori Heli Kauppila luvut 4.4 Holistinen ihmiskäsitys […]
Dec 14, 2016 /