6
Medeltiden i Europa och Islam

6
Medeltiden i Europa och Islam

”Medeltiden” eller ”medeltida” hör till de termer som i efterhand i nedlåtande syfte använts såväl inom konsthistorien som inom historieskrivningen överlag. När man talar om medeltiden syftar man på en ”mellanperiod” som inföll mellan antiken och renässansen (som tog det antika arvet åter till heders). Medeltiden har också ofta kallats ”mörk”. En dylik definition saknar grund; medeltiden var uttryckligen den kollektiva trons period, en tidsålder då det byggdes väldiga katedraler och kloster runtom i Europa. Under gotiken utvecklades dessutom en speciell form av teologi, en ljusets teologi.

Medeltiden anses ha varat ungefär från 400 till 1400 v.t. Under den äldre medeltiden, från 400-talet till 1000-talet, konfronterades den västra kristendomens romerskt präglade tradition, när den spred sig norrut och västerut i Europa, med en tidigare, icke-kristen tradition. Ur detta föddes bl.a. den unika kristna iriska kulturen som blomstrade på Irland på 600−800-talen.

I Tyskland återupplivades tanken på ett nytt kristet romarrike. Den karolingiska tiden, uppkallad efter Karl den Store, varade ungefär från år 750 till 800. Den romanska stilen å sin sida utformades kring 1000-talet då monumentala katedraler byggdes på många håll invid pilgrimsvägarna. En ny byggteknologi samt nya teologiska och estetiska tankegångar formade gemensamt den stil som kom att kallas gotisk och som framträdde på 1100-talet i Frankrike och småningom även spreds till andra delar av Europa.

Det medeltida Europa hade i söder och öster en ny fiende, den islamska världen. Islam spreds snabbt från den arabiska halvön, där den uppstått, till Mellanöstern, Indien, Nordafrika och på 700-talet till södra Spanien, som kom att förbli islamskt fram till 1400-talet. Den islamska kulturen hade från den hellenistiska världen fått i arv flertalet vetenskapliga landvinningar (inom matematiken, geometrin etc.). Islam hade i likhet med kristendomen sina rötter i judendomen, men den visuella kulturen inom islam, presenterad i slutet av detta kapitel, kom att avvika radikalt från den förhärskande kristna.