Parviainen, Jaana. 2014. ”Kehomuisti: Traumaperäisistä stressihäiriöistä kollektiivisiin traumoihin.” Teoksessa Jani Hakkarainen ym. (toim.) Muisti. Tampere: Acta Philosophica Tamperensia, 179–189.