von Herrmann, Friedrich-Wilhelm. 1998. ”Fenomenologian käsite Heideggerilla ja Husserlilla”. Suomentanut Miika Luoto teokseen Arto Haapala (toim.). Heidegger – ristiriitojen filosofi. Helsinki: Gaudeamus, 105–135.