Omakuva N.Y.T. on taideperustainen kasvuryhmämalli nuorille aikuisille (18–30 v.), joilla on huolta omasta tai läheisensä mielen hyvinvoinnista. Mallissa sovelletaan mentalisaatioon ja reflektiiviseen kykyyn keskittyvää työotetta taideperustaiseen ryhmätyöskentelyyn. Mallin mukaista ryhmää ohjaa työpari, joista toinen on taiteelliseen ilmaisuun sekä taiteen soveltamiseen perehtynyt ammattitaiteilija ja toinen sosiaali- ja terveysalojen ammattihenkilö. Omakuva N.Y.T. -mallin voi määritellä soveltavaksi taiteeksi hyvinvoinnin alalla, ja se edustaa palveluna kulttuurihyvinvointialaa.

Omakuva N.Y.T. -malli kehitettiin STEA:n tuella FinFami Uusimaa ry:n Terve Mieli, mitä kuuluu? Hyvinvointia ja ilmaisun iloa! (MiMi)- sekä Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön projekteissa vuosien 2012–2018 aikana. FinFami on mielenterveysomaisten tuki- ja edunvalvontajärjestö, jolla on 18 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. MiMi- ja Space!-hankkeiden ensisijaisena tavoitteena oli luoda uusia tapoja työskennellä nuoren kanssa, kun perheessä tai lähipiirissä joku sairastaa psyykkisesti, sekä tukea nuoria aikuisia, jotka kärsivät erilaisista psyykkisistä tai sosiaalisista haasteista. Lisäksi hankkeissa haluttiin luoda ymmärrystä ja konkretiaa taidealan ja sosiaali- ja terveysalan moniammatilliseen toimintaan ja vahvistaa taiteeseen perustuvien käytäntöjen ja toimijoiden juurtumista sosiaali- ja terveysaloille.

Sanni Sihvola

Omakuva N.Y.T. -mallia pilotoitiin kehittämistyön aikana laajasti erilaisissa toimintaympäristöissä. Pilottiryhmiä (yhteensä n. 30) toteutettiin yhteistyössä koulujen, kohdennetun nuorisotyön, opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon kanssa sekä osana eri puolilla Suomea toimivien mielenterveysomaisjärjestöjen toimintaa. Pilotteja arvioitiin yhteistyökumppanien sekä osallistujien kokemusten perusteella. Kertyneen tiedon perusteella luotiin 10 ryhmäkertaa käsittävä ohjausmalli.

Taiteen työskentelytapojen kiistaton myönteinen vaikutus hyvinvointiin ja taiteilijoiden monipuolinen kyky kehittää erilaisia interventioita osaksi ryhmätoimintaa tunnustetaan nykyään jo laajasti. Mielenterveysalan käytännöissä taiteen toimintatavat herättävät kuitenkin edelleen kysymyksiä esimerkiksi vastuunjaosta ja taiteen ammattilaisen kyvystä vastata toiminnassa esiin nouseviin haastaviin tunteisiin ja tilanteisiin. Taide- ja mielenterveysalan väliset erilaiset näkyvät ja näkymättömät erot saattavat hankaloittaa yhteistyön määrittelyä, kun tavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Monialaisten työparien välille saattaa muodostua valtakamppailu esimerkiksi siitä, kenen näkökulmasta toimintaa toteutetaan ja arvioidaan. Taidetyöskentelyn ei-tietävä ja tutkiva kokeileminen saattaa tulla tulkituksi epämääräisenä tai turvallisuutta heikentävänä tekijänä. Toisaalta mielenterveyspuheeseen usein liittyvä ongelma- ja ratkaisukeskeisyys voi kaventaa taiteellisten toimintatapojen elävyyttä ja luovaa vapautta.

Omakuva N.Y.T. -mallia kehitettiin tietoisena näistä haasteista ja dialogissa eri alojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Malliin hyödynnettiin mentalisaatiota työotteena, joka helpottaa eri aloilta tulevien ryhmänohjaajien yhteistä ymmärrystä. Mentalisaatio mahdollistaa ammattilaisten omien toimintatapojen ja asenteiden turvallisen reflektoinnin. Tämä mahdollistaa luottamukseen perustuvan yhteistyön syntymisen ja rikastaa ammattilaisuutta, vaikka lähtökohdat olisivat alojen välillä hyvin erilaisia.

Mentalisaatio tarkoittaa ”kykyä pitää mieli mielessä” (Larmo 2010) eli kykyä ymmärtää, että oman ja toisen näkyvän käytöksen takana on erilaisia vaikuttimia: kokemuksia, tunteita, tarkoituksia ja tavoitteita, jotka eivät ole läpinäkyviä (mm. Pajulo, Salo & Pyykkönen 2015). Mentalisaatiokyky kehittyy turvallisessa vuorovaikutuksessa, jossa vaikeita tunteita on kannateltu ja sanoitettu siedettävään ja jossain määrin ymmärrettävään muotoon. Mentalisoiminen perustuu ei-tietävään, uteliaaseen asenteeseen ja kykyyn pysähtyä ihmettelemään ja tutkimaan kokemusta. Hyvä mentalisaatiokyky edellyttää kykyä kuvitella, mikä on keskeistä myös taiteelliselle toiminnalle. Kaikki ihmiset mentalisoivat jossain määrin, ja kyky mentalisoida voi jokaisella myös romahtaa voimakkaan tunnetilan seurauksena. Mentalisaation teorioista ja käytänteistä on saatavilla runsaasti tutkittua tietoa ja erilaisia sovelluksia mm. lastensuojelussa.

Omakuva N.Y.T. -ryhmätoiminnan tavoitteena on vahvistaa osallistujien mentalisaatiota ja reflektiivistä kykyä, jonka voidaan nähdä tukevan mielen hyvinvointia. Ryhmässä taide toimii käynnistäjänä, kysyjänä, välittäjänä ja metaforisena suojana vaikeiden kokemusten ja vuorovaikutuksen käsittelyssä. Se tuo työskentelyyn esimerkiksi tiedostamattomaan mieleen, kehoon, tunteisiin ja emootioihin liittyviä tasoja. Taiteilija-ohjaaja tuo työskentelyyn monitaiteista praktiikkaa, joka avaa kokemuksellisen ikkunan myös sellaiseen, mitä on vaikea sanallistaa. Taide lisää tasa-arvoa, koska kaikenlaiset tunteet, kokemukset ja tekemisen tavat ovat sallittuja prosessin aikana. Psykososiaalisen työn ammattilaisella on osaamista esimerkiksi psykoedukaatiossa tai palveluohjauksessa, jos ryhmän osallistujalla ilmenee siihen tarvetta. Ohjaajat voivat yhdessä tukea ryhmän mentalisaatiokykyä ottamalla rohkeasti mutta hienovaraisesti asioita puheeksi, kannustamalla jakamaan kokemuksia ja sanoittamalla ryhmän tunnelmia taideharjoitteiden äärellä.

Sanni Sihvola

Ryhmämalliin liittyvät ryhmänohjaajien ja järjestäjätahon materiaalit ovat avoimesti käytössä ja löydettävissä FinFamin verkkosivuilta. Ryhmänohjaajan Luonnoskirja sisältää mallin taustateoriaa, ryhmäkertojen avaukset kohta kohdalta sekä mentalisaatioon keskittyviä ohjaajien reflektiokysymyksiä. Ota käyttöön Omakuva -opas sisältää ohjeita organisaatioille, jotka haluavat alkaa toteuttaa mallia osana toimintaansa. Malli on herättänyt runsaasti kiinnostusta, ja ohjaajakoulutuksia on järjestetty muun muassa Turun kesäyliopistossa. Mallin mukaisia ryhmiä järjestetään eri puolilla Suomea FinFami-järjestön toiminnassa.

Lähteet

Larmo, Anneli. 2010. ”Mentalisaatio – kyky pitää mieli mielessä.” Duodecim 126(6): 616–622. www.duodecimlehti.fi/lehti/2010/6/duo98674

Omakuva N.Y.T. – taideperustainen kasvuryhmä. OMAKUVA N.Y.T. materiaalit. www.finfamiuusimaa.fi/omakuvanyt

Pajulo, Marjukka, Salo, Saara & Pyykkönen, Nina. 2015. ”Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä.” Duodecim 131(11): 1050–1057. www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/11/duo12278

kirjoittaja(t)

Ursula Hallas

Ursula Hallas on teatteritaiteen maisteri ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira), joka on työskennellyt erilaisissa soveltavan taiteen projekteissa sekä esitystaiteen kentällä. Taiteessa hän on kiinnostunut tutkimaan ihmistä sosiaalisena, psyykkisenä ja fyysisenä olentona.

Sanni Sihvola

Sanni Sihvola on koreografi ja tanssipedagogi (tanssit. maist.), jonka työura on keskittynyt taiteellisten toimintatapojen sovittamiseen erilaisiin sosiaali- ja terveysalojen ympäristöihin. Hän on tehnyt taiteellis-pedagogista työtä erilaisten ryhmien ohjaajana, kouluttajana sekä hallinnollisissa tehtävissä. Häntä kiinnostaa erityisesti kehollisuuteen painottuva vuorovaikutuksen tutkiminen.