Röholm, Johanna. 2015. Pimeän teatterin taiteelliset prosessit. Teatterin ja draaman tutkimuksen pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto. Luettavissa osoitteessa https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/97196/GRADU-1432796119.pdf (haettu 15.3.2021).