1
Johdanto

1
Johdanto

Tämä verkko-oppimateriaali on laadittu erityisesti osaksi taidealojen opettajankoulutukseen kuuluvaa Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -kurssia. Materiaalin tarkoitus on tukea opiskelijan itsenäistä opiskelua, toimia ryhmätyöskentelyn pohjana ja antaa opiskelijoille mahdollisuus syventyä itseään kiinnostaviin aiheisiin syvemmin myös kurssin jälkeen. Se toimii siis parhaiten yhteydessä kontaktiopetukseen, mutta sitä voi käyttää myös itsenäisesti, irrallaan kurssista.

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -kurssilla käsitellään keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä ja käsityksiä. Jotkut niistä ovat jo osin historiaa, mutta koska ne vaikuttavat yhä pedagogiikan käytäntöön, on ne tärkeä tunnistaa. Lähtökohtana on oman oppimisen tarkastelu ja tutustuminen toisten kokemuksiin ja käsityksiin oppimisesta suhteessa erilaisiin teorioihin ja filosofisiin käsityksiin. Tavoitteena on löytää ”käsiteviidakkoon” jonkinasteinen järjestys ja tunnistaa sellaiset käsitykset, jotka tuntuvat merkittävimmiltä oman opettajuuden rakentumisessa. Toisaalta on tärkeää tunnistaa myös itselle vieraan tuntuiset käsitykset ja näkemykset, ja pohtia omaa suhdettaan niihin.

Kurssin keskeiset käsitteet, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys, ovat laajoja filosofis-teoreettisia ilmiöitä, joiden perusluonteen tai olemuksen ymmärtäminen on opettajan työn perusta.

 

1
Johdanto

Tämä verkko-oppimateriaali on laadittu erityisesti osaksi taidealojen opettajankoulutukseen kuuluvaa Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -kurssia. Materiaalin tarkoitus on tukea opiskelijan itsenäistä opiskelua, toimia ryhmätyöskentelyn pohjana ja […]
Dec 31, 2016 /

1.1
Ihmiskäsitys ja ihmiskuva

Ontologinen ihmiskäsitysanalyysi etsii vastausta kysymykseen, mitä on olla ihminen, sekä siihen miten ihminen eroaa muista olennoista ja ilmiöistä? Toisin sanoen, mitkä ovat ne ihmiselle tyypilliset […]
Dec 30, 2016 /

1.2
Oppiminen

Oppiminen on moni-ilmeinen kokonaisuus, jota voidaan tarkastella eri teorioiden kautta. Oppimista ei voi koskaan käsittää (luonnon)tieteellisellä varmuudella. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin oma käsitys oppimisesta. Se perustuu […]
Dec 30, 2016 /

1.3
Kehitys

Kehityskään ei ole yksiselitteinen käsite. Onko kehitys aina edistystä? Onko se aina positiivista? Kun ihminen kehittyy, tuleeko hän paremmaksi? Miten kasvatus suhtautuu kehitykseen? Ovatko kasvatuksen […]
Dec 30, 2016 /