Kokemuksellisen oppimisen malli on pohjana mm. Inkeri Savan kehittämän taiteellisen oppimisen mallissa. Taidepedagoginen toiminta ja tutkimus on saanut mallista paljon vaikutteita.

Perusajatus

Taiteellinen oppiminen on oppijan aktiivista aisti-, kokemus-, sekä mielikuva- ja käsitetiedon yhdistämistä, kokeilua ja valintaa, jossa painottuu oppijan sisäinen, mentaalinen toiminta.

Taiteellinen tieto

  • Aistitieto: taiteelliset kognitiot syntyvät aistimalla; aistien herkkyys, aistikokemusten vivahteikkuus
  • Elämys- ja ilmaisutieto: tunteiden ohjaamaa, tunnemaailmasta nousevien mielikuvien, visioiden ja tunnelmien yhdistäminen aistitietoon
  • Käsitetieto: taiteen symbolisiin ja käsitteellisiin merkitysjärjestelmiin liittyvä tieto
  • Kokonaisvaltainen taiteellinen tieto: taiteellinen ajattelu/kognitio
KAAVIO 4 Taiteellisen oppimisen kokonaisvaltainen malli Inkeri Savan mukaan.

Lue lisää Inkeri Savan ajatuksia taiteen oppimisesta