Suoraan sisältöön

7 Moninaisuus

Diversiteetin, eli monimuotoisuuden tai moninaisuuden merkitys taidekasvatuksessa ja kaikessa pedagogisessa toiminnassa lisääntyy, kun yhteiskuntamme monikulttuuristuu ja kun ihmisten erilaisuus ja erityisyys tiedostetaan yhä laajemmin.

Kulttuurinen diversiteetti tarkoittaa kulttuurien runsautta, niiden rinnakkaiseloa ja keskinäistä kunnioitusta. Kulttuurisen monimuotoisuuden voi rinnastaa biodiversiteettiin, eli luonnossa esiintyvään lajien runsauteen. On ilmeistä, että ihmisen toiminta maapallolla on uhka luonnon monimuotoisuudelle; monien lajien häviäminen ja sukupuuttoon kuoleminen on tosiasia. Myös kulttuurisen diversiteetin köyhtyminen on huolestutttava ilmiö.

Taideopetuksen näkökulmasta on tärkeää pohtia, miten väestössä esiintyvä diversiteetti suhteutuu toistaalta taideopetuksen sisältöihin, toisaalta taideopetukseen ja muihin taide- ja kulttuuripalveluihin osallistumiseen. On hyvä pohtia myös taideopetuksessa esiintyvää diversiteettiä ja tiedostaa, että on olemassa useita monimuotoisuutta kaventavia portteja, kuten opettajien valikoituminen, opetusohjelmat/taidekäsitys, opiskelijavalinnat, opiskelijoiden taustat.

Kaventuvaa diversiteettiä on mahdollista avartaa toteuttamalla tietoista, kulttuurisensitiivistä ja monimuotoista pedagogiikkaa, jossa keskeistä on erilaisuuden ja/tai ainutlaatuisuuden huomioiminen. Tällaisen pedagogiikan pohjana on muutama perushuomio:

  • Toiset eivät opi samoin kuin minä
  • Perinteen kriittinen tarkastelu: uskallus opettaa toisin kuin minua on opetettu
  • Mikä on minulle helppoa, voi olla toiselle vaikeaa
  • Tulkintani, käsitykseni opiskelijasta voi olla virheellinen

Omaa pedagogista ajattelua ja toimintaa voi tarkastella ja avartaa kuuntelemalla oppilaita, pyrkimällä kohti dialogista suhdetta, tukemalla oppilaiden välistä dialogista verkostoa, huomioimalla erot oppimisvalmiuksissa, erilaiset lähtökohdat taiteen oppimiseen, elämäntilanne sekä tiedostamalla erilaisten ”oppimistyylien” (po. tottumusten, mieltymysten) mahdollinen yhteys taiteen oppimiseen ja opiskeluun.