Abram, D. 1996. The Spell of the Sensuous. New York: Random House.

Barad, K. 2007. Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Durham, NC: Duke University Press.

Bennett, Jane 2010. Vibrant matter. Durham, NC: Duke University Press.

Berry, W. 2012. It all turns on affection: The Jefferson lecture & other essays. Berkeley, CA: Counterpoint Press.

van Boeckel, J. 2013. At the heart of art and earth: An exploration of practices in arts-based environmental education. Doctoral dissertations 73/2013. Helsinki: Aalto University.

Bowers, C. A. 2006. Revitalizing the Commons. Cultural and Educational Sites of Resistance and Affirmation. Lanham: Lexington Books.

Braidotti, R. 2013. The Posthuman. Cambridge, UK: Polity Press.

Brown, C. S. & Toadvine, T. (toim.) 2003. Eco-phenomenology. Back to the Earth Itself. Albany, New York: State University of New York Press.

Crutzen, Paul & Stormer, Eugene 2000. The Anthropocene. Global Change Newsletter 41, 17–18.

Eckersley, R. 1992. Environmentalism and political theory: Toward an ecocentric approach. New York: Suny Press.

Foster, R. 2016. ”Hiljainen kosketus – kohti ekofilosofista kasvatusta.” Teoksessa A. Suominen (toim.) Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Helsinki: Aalto ARTS Books, 165–175.

Foster, R. 2017. ”Nykytaidekasvatus toisintekemisenä ekososiaalisten kriisien aikakaudella.” Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 18, 35–56. DOI:https://doi.org/10.30675/sa.63484.

Foster, R. 2022. Taide kokonaisen maailmasuhteen elvyttäjänä. Teoksessa T. Tervasmäki, O-J. Jokisaari, K. Jurvakainen, J. Kallio, J. Pulkki, P. Takkinen, A. Tammenoksa, J. Varpanen (eds.) Maailman tärkein tehtävä – Esseitä kasvatuksesta, vastuusta ja toivosta. Juhlakirja professori Veli-Matti Värrille. Tampere: niin & näin, 239–250. https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/syn_publication/files/maailman-tarkein-tehtava_ekirja.pdf.

Foster, R., Mansikka-aho, A. & Salonen, A.O. 2022. ”Ekososiaalinen sivistys osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen pohjana.” Teoksessa N. Hienonen, P. Nilivaara, M. Saarnio & M.-P. Vainikainen (eds.) Laaja-alainen osaaminen koulussa: Ajattelijana ja oppijana kehittyminen. Helsinki: Gaudeamus, 204–2017.

Foster, R. & Martusewicz, R. 2019. ”Introduction: Contemporary art as Critical, Revitalizing, and Imaginative Practice toward Sustainable Communities.” Teoksessa R. Foster, J. Mäkelä & R. Martusewicz (toim.) Art, EcoJustice, and Education. Intersecting Theories and Practices. New York: Routledge.

Foster, R., Mnemo Zin, Keto, S. & Pulkki, J. 2022. Recognizing Ecosocialization in Childhood Memories, Educational Studies, 58:4, 560–574, DOI: 10.1080/00131946.2022.2051031.

Foster, R., Mäkelä, J. & Martusewicz, R. (toim.) 2019. Art, EcoJustice, and education. Intersecting theories and practices. New York, NY: Routledge.

Foster, R., Salonen, A. O. & Keto, S. 2019. ”Kestävyystietoinen elämänorientaatio pedagogisena päämääränä.” Teoksessa T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (toim.) Opetussuunnitelmatutkimus – ajan merkkejä ja siirtymiä. Tampere: Tampere University Press, 121–143.

Foster, R., Salonen, A. O. & Sutela, K. 2022. Taidekasvatuksen ekososiaalinen kehys: Kohti kestävyystietoista elämänorientaatiota. Kasvatus 53 (2), 118–129.

Foster, R. & Turkki, N. 2021. ”EcoJustice approach to dance education.” Journal of Dance Education. DOI:https://doi.org/10.1080/15290824.2021.1906430.

Gamble, C. N., Hanan, J. S. & Nail, T. 2019. What is new materialism?, Angelaki, 24:6, 111–134, DOI: 10.1080/0969725X.2019.1684704

Hiltunen, M., Jokela, T. & Härkönen, E. 2015. ”Johdanto.” Teoksessa M. Hiltunen, E. Härkönen & T. Jokela (toim.) 25 vuotta kuvataidekasvatusta Lapin yliopistossa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C: Katsauksia ja puheenvuoroja 48. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 4–5.

Huhmarniemi, M., Jokela, T. & Hiltunen, M. 2021. ”Paradigm shifts in northern art, community and environment studies for art teacher education.” Social Sciences & Humanities Open 4 (1). DOI:https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100181

Jokela, T. 1995. ”Ympäristötaiteesta ympäristökasvatukseen.” Teoksessa M.-H. Mantere (toim.) Maan kuva. Kirjoituksia taiteeseen perustuvasta ympäristökasvatuksesta. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 24–37.

Jones, M. 2013. Untangling Sociomateriality. Teoksessa Paul R. Carlile et al. (toim.), How Matter Matters: Objects, Artifacts, and Materiality in Organization Studies. Oxford, 2013; online edn, Oxford Academic, 23 May 2013, DOI:https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199671533.003.0009.

Kankkunen, O-T. 2012. ”Käy kuuntelemaan! Äänikävely ja ääniympäristön havainnointi.” Teoksessa K. Ahonen & T. Juutilainen (toim.) Järjen ja arjen ääniä: Tampereen normaalikoulu tutkii, kokeilee ja kehittää. Tampere: Tampere University Press, 119–153.

Keto, S. & Foster, R. 2021. ”Ecosocialization – an ecological turn in the process of socialization.” International Studies in Sociology of Education 30 (1–2), 34–52. DOI:https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1854826

Keto, S., Foster, R., Pulkki, J., Salonen, A. O. & Värri, V.-M. 2022. ”Ekososiaalinen kasvatus – viisi teesiä ratkaisuehdotuksena antroposeenin ajan haasteeseen.” Kasvatus & Aika, 16(3), 49–69. DOI:https://doi.org/10.33350/ka.111741

Koskinen, I. 2019. Antihumanismi, posthumanismi ja humanistiset tieteet. niin&näin 1/2019. https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn191-10.pdf

Latour, B. 2007. Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oxford: Oxford University Press.

Lehtonen, A., Österlind, E. & Viirret, T. 2020. ”Drama in education for sustainability: Becoming connected through embodiment.” International Journal of Education & the Arts 21 (19), 2–27. http://www.ijea.org/v21n19/v21n19.pdf

LOPS 2015. Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Määräykset ja ohjeet 2015:48. Helsinki: Opetushallitus.

Lummaa, K. & Rojola, L. (toim.) 2014. Posthumanismi. Turku: Eetos.

Mantere, M-H. 1992. ”Ecology, environmental education and art teaching.” Teoksessa L. Piironen (toim.) Power of images. Helsinki, Finland: INSEA Research Congress, Association of Art Teachers, 17–26.

Marland, P. 2013, Ecocriticism. Literature Compass, 10: 846–868. DOI:https://doi.org/10.1111/lic3.12105

Martusewicz, R., Edmundson, J. & Lupinacci, J. 2015. EcoJustice Education. Toward Diverse, Democratic, and Sustainable Communities. 2nd ed. New York: Routledge.

Merleau-Ponty, M. 1968. The Visible and the Invisible. Followed by Working Notes. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.

Merleau-Ponty, M. 2003. Nature. Course Notes from the Collège de France. Compiled and with notes by Dominique Séglard. Transl. from the French by Rober Vallier. Evanston, Illinois: Northwest University Press.

Merleau-Ponty, M. 2008. Phenomenology of Perception. (Alkuperäisteos 1945.) Lontoo: Routledge Classics.

Mies, M. & Shiva, V. 2014. EcoFeminism. London: Zed Books.

Naess, A. 2008. The Ecology of Wisdom. Writings by Arne Naess. (Toim. Alan Drengson and Bill Devall). Berkeley, CA: Counterpoint Press.

OPS 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Helsinki: Opetushallitus.

Plumwood, V. 1993. Feminism and the Mastery of Nature. London & New York: Routledge.

Plumwood, V. 2002. Environmental Culture. The ecological crisis of reason. London & New York: Routledge.

Pohjakallio, P. 2010. Mapping environmental education approaches in Finnish art education. SYNNYT/ORIGINS 2, 67–76. DOI:https://doi.org/10.24342/9tc2-2c71

Pulkki, J. M. 2021. ”Ajatuksia ekoindividuaation kasvatusfilosofiasta.” Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 22, 43–62. DOI:https://doi.org/10.30675/sa.90594

Rockström, J., Steffen, W. ym. 2009. ”A safe operating space for humanity.” Nature, 461(7263), 472–475.

Salonen, A. 2014. ”Ekososiaalinen hyvinvointiparadigma – Yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan uusi suunta täyttyvällä maapallolla.” Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 15, 31–62.

Salonen, A. O. & Bardy, M. 2015. ”Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen.” Aikuiskasvatus 35 (1), 4–15. DOI:https://doi.org/10.33336/aik.94118.

Sava, I. 2007. Katsomme-näemmekö? Luovuudesta, taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., & Folke, C. 2015. ”Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet.” Science, 347(6223).

Suominen, A. (toim.) 2016. Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Helsinki: Aalto ARTS Books.

Tomperi, T. 2001. ”Transhumanismi eli ihmisen ylittämisestä – kommentteja keskusteluun ihmisen ja koneen suhteesta.” niin&näin 1/2001.

Torvinen, J. & Välimäki, S. (toim.) 2019. Musiikki ja luonto: Soiva kulttuuri ympäristökriisin aikakaudella. Turun yliopisto: Utukirjat.

Vadén, T. 2016. ”Modernin yksilön harhat ja ympäristötaidekasvatus.” Teoksessa A. Suominen (toim.) Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Helsinki: Aalto ARTS Books, 134–142.

Vadén, T. & Torvinen, J. 2014. ”Musical Meaning in Between. Ineffability, Atmosphere and Asubjectivity in Musical Experience.” Journal of Aesthetics and Phenomenology 1 (2), 209–230.

VOPS 2018. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet 2018:3a. Helsinki: Opetushallitus.

Värri, V.-M. 2018. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino.

Warren, K. 1990. ”The promise and power of ecofeminism.” Environmental Ethics 12 (2), 125–146. DOI:https://doi.org/10.5840/enviroethics199012221.

Ylirisku, H. 2021. Reorienting environmental art education. Doctoral dissertations 9/2021. Espoo: Aalto University.